CÔNG TY TNHH MTV HỮU ĐỨC TRÍ - Địa chỉ: 15 Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 05/2018/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

                                                    Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH PHỤ LỤC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2017/QĐ-UBND NGÀY 15/12/2017 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
-------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Giá s 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ s 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Giao thông vận tải - Sở Tài chính tại Tờ trình s15/TTrLN:SGTVT-STC ngày 08/01/2018.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung Tiết 1.2, Khoản 1, Mục III Phụ lục kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội như sau:
“1.2 Quy định về hình thức thanh toán: Người sử dụng dịch vụ thanh toán qua tin nhắn qua đầu số 9556, thẻ thanh toán quốc tế, thẻ thanh toán nội địa và các hình thức thanh toán khác”. Chi phí tin nhắn tin nhắn SMS với các nhà mạng viễn thông di động (nếu có) đã bao gồm trong giá dịch vụ trông giữ xe được thực hiện từ 01/01/2018.
Các nội dung khác của Quy định kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn thành phố Hà Nội giữ nguyên giá trị pháp lý.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/02/2018.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: Các PCVP; các phòng CV;
- Báo Hà Nội mới, Báo KTĐT;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KTg.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyn Đức Chung
 
Liên hệ